ตรวจบูรณาการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

วันที่ 19 มกราคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ ศปคม.สฎ. ร่วมปฏิบัติการตรวจบูรณาการในสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง ร่วมกับผู้แทนจาก ภ.จว.สฎ./กอ.รมน.จ.สฎ./ตม.จว.สฎ. /กองร้อย อส.จ.สฎ. 1/พมจ.สฎ./สจจ.สฎ. /สพร.1 1 /ส.สส.สฎ. และ สปส.สฏ. เพื่อป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในพื้นที่อำเภอดอนสัก และอำเภอกาญจนดิษฐ์ ประเภทกิจการแปรรูปไม้ยางพารา จำนวน 4 แห่ง จำนวนแรงงานทั้งสิ้น 258 คน ผลการตรวจสอบ ไม่พบการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ทั้งนี้ได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติงานตามการกิจของแต่ละหน่วยงาน ได้แก่ พ.ร.ก.การบริหาร จัดการการ ทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561),พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551, พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรการการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว และกฎหมายอื่น


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]