ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ ตรวจเยี่ยมประชุมเจ้าหน้าที่ของสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้นำนโยบายความห่วงใยของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถ่ายทอดให้กับเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 แห่ง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]