ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการก่อสร้างศูนย์พัฒาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ นายกองค์กรบริหารส่วนตำยลท่าอุแท และ เจ้าหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการก่อสร้างศูนย์พัฒาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามโครงการเสริมสร้างกลไก การพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชนอำเภอกาญจนดิษฐ์ (ศพอส) งบประมาณ 916,000.-บาท


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]