ติดตามเยี่ยมดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดฯ พร้อมด้วยนายกัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอบ้านนาสาร ฝ่ายปกครองอำเภอบ้านนาสาร สารธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ลงติดตามเยี่ยมดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ในเขตพื้นที่อำเภอบ้นนาสาร จำนวน 4 ราย และลงพื้นที่ร่วมกับนายเจริญศักดิ์ วงศ์สุวรรณ นายอำเภอเวียงสระฝ่ายปกครองเวียงสระ และสาธารณสุขอำเภอเวียงสระ เพื่อติดตามเยี่ยมดูแลผู้ป่วย ในพระบรมราชานุเคราะห์ ในเขตพื้นที่อำเภอเวียงสระ จำนวน 4 ราย โดยนางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ ลงพื้นที่ร่วมด้วย โดยเจ้าหน้าที่ได้พูดคุยให้กำลังใจและให้คำปรึกษา แนะนำข้อมูลด้านสวัสดิการและร่วมพิจารณาทาแนวทางให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]