ติดตามเยี่ยมสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตามเยี่ยมสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม อาศัยอยู่บ้านเช่า ตำบลมะขามเตี้ยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้สูงอายุประสบปัญหาทางสังคม ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีผู้ดูแล ประสงค์เข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพ และขอความช่วยเหลือจากทางราชการ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]