ถวายความรู้สามเณรและคณะสงฆ์โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ปัญญาทีปวิทยานุสรณ์

วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖เวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๑.๔๕ น. นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม กลุ่ม การพัฒนาสังคมและสวัสดิการ บรรยายถวายความรู้ให้แก่พระภิกษุสามเณร ประจำปี ๒๕๖๖ เรื่อง การพัฒนาความฉลาดทางปัญญาและการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ IQ และ EQ ตามหลักพระพุทธศาสนา และการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน จำนวน ๘๐ รูป โดยมี นายชัยวุฒิ ศิวายพราหมณ์ ผู้สื่อข่าวอาวุโส ผู้ประกาศข่าว สถานีวิทยุ อสมท ๑๐๒ สุราษฎร์ธานี และนาย บุญทวี ศรีปาน ร่วมบรรยายในหัวข้อ การฝึกทักษะการคิดเชิงบวก ร่วมด้วย ในการนี้ สิบเอกสัจจะ อาวุธ ได้ประชาสัมพันธ์ ภารกิจของหน่วยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และระบบการแจ้งเตือนภัยทางสังคมรูปแบบใหม่ ess Help me ให้กับผู้เข้ารับการอบรม ตลอดจน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ทราบอีกด้วย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]