ทำสัญญาการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ(กรณีฉุกเฉิน) ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นางสาววาสิณี โพธิ์เพชรและนางสาวนุสรา เวชวิมล นิติกร ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดทำสัญญาการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ(กรณีฉุกเฉิน) ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งที่ 5/2564 จำนวน 14 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]