ทำสัญญากู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคล ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 8/2565

วันที่ 14 กันยายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสั่งคมสงเคราะห์ชำนาญการ นางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม และนางสาวญาณิกา ยอดไสว นักวิชาการเงินและบัญชี (กองทุนผู้สูงอายุจังหวัดสุราษฎร์ธานี) กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ดำเนินการทำสัญญากู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพผู้สูงอายุประเภทรายบุคคล และมอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคล โดยได้ รับเงินทุนกู้ยืมจาก กองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 8/2565 จำนวน 1 ราย รวมเป็นเงิน 30,000 บาท ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]