ทำสัญญากู้ยืมเงินประกอบอาชีพ (กรณีฉุกเฉิน) ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวนุสรา เวชวิมล และนางสาววาสิณี โพธิ์เพชร นิติกร ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดทำสัญญากู้ยืมเงินประกอบอาชีพ (กรณีฉุกเฉิน) ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2564 จำนวน 16 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]