ทำสัญญากู้ยืมเงิน และสัญญาค้ำประกันเงินกู้ยืม กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 -วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาววาสิณี โพธิ์เพชร และนางสาวนุสรา เวชวิมล นิติกร ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการทำสัญญากู้ยืมเงิน และสัญญาค้ำประกันเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณกาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 6/2565 จำนวน 35 ราย ณ อาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]