ทำสัญญากู้ยืมเงิน และสัญญาค้ำประกัน กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาววาสิณี โพธิ์เพชร และนางสาวนุสรา เวชวิมล นิติกร ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการทำสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาค้ำประกันเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4/2566 จำนวน 32 ราย เป็นเงิน 2,461,075 บาท (สองล้ำนสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ณ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]