ทำสัญญารับเงินอุดหนุนกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้แก่องค์กรสวัสดิการสังคม

  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี      เป็นประธานลงนามทำสัญญารับเงินอุดหนุนกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้แก่องค์กรสวัสดิการสังคม ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 8 โครงการ ได้แก่
 • โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำผึ้งโพรงไทย เป็นเงิน 48,400.-บาท
 • โครงการเตรียมเข้าวัยผู้สูงอายุ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุกับกิจกรรมฝึกกายและฝึกใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยอันทรงคุณค่าตำบลชัยบุรี เป็นเงิน 36,520.-บาท
 • โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ยกระดับ เพิ่มพูนองค์ความรู้ขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเงิน 341,000.-บาท
 • โครงการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ ลดรายจ่าย เป็นเงิน 47,370.-บาท
 • โครงการสร้างสุขให้ชาวบางไทรด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ เป็นเงิน 42,040.-บาท
 • โครงการคนรุ่นใหม่อารมณ์ดี มีความสุข และอยู่ในสังคมอย่างทรงคุณค่า เป็นเงิน 84,100.-บาท
 • โครงการฝึกอบรมการทำน้ำมันไพลห่างไกลจากความปวดเมื่อย เป็นเงิน 30,670.-บาท
 • โครงการเกษตรอินทรีวิถีชุมชนอยู่อย่างพอเพียง เป็นเงิน 40,900.-บาท
  รวมทั้งสิ้น 670,000.-บาท

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]