ทำสัญญารับเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ลงนามในสัญญารับเงินอุดหนุนจากกรมกิจการผู้สูงอายุ เพื่อมอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้ดำเนินการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน 13 หลัง จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 6 แห่ง เป็นเงินจำนวน 262,819.-บาท


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]