ทำสัญญาเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพผู้สูงอายุประเภทรายบุคคล

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (กองทุนผู้สูงอายุ) ทำสัญญาเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคล เพื่อให้ผู้สูงอายุในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ จำนวน 5 รายๆ ละ ไม่เกิน 30,000.-บาท เป็นเงินจำนวน 143,000.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]