ทำสัญญาเงินอุดหนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก “โครงการปรับความคิดเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมดีโดยการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ชีวิต”

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ นายนราศักดิ์ ส่งศรีบุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำสัญญาเงินอุดหนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก “โครงการปรับความคิดเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมดีโดยการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ชีวิต” แก่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเงิน 121,500 บาท ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]