ทำสัญญาและจ่ายเงินอุดหนุนกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

   วันที่ 17 มีนาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงนามในสัญญาและจ่ายเงินอุดหนุนกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่องค์กร ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 7 โครงการ ได้แก่  
-โครงการใช้สมุนไพรพื้นบ้านปลอดภัยจากโรคโควิด -19 เป็นเงิน 35,000-.บาท
-โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)รายใหม่ เด็กและเยาวชน เป็นเงิน 388,000.- บาท
-โครงการธรรมะนำใจ ห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 เป็นเงิน 62,560.-บาท
-โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เป็นนักประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 68,100.-บาท
-โครงการจิตอาสาเพื่อชุมชน เป็นเงิน 37,000.-บาท
-โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบครบวงจร เป็นเงิน 48,000.-บาท
-โครงการฝึกอาชีพ แก้จนสร้างเงินสร้างรายได้สู้ภัยโควิด เป็นเงิน 47,650.-บาท
รวมทั้งสิ้น 686,310.-บาท                


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]