ทำสัญญาและจ่ายเงินอุดหนุนกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

   วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงนามในสัญญาและจ่ายเงินอุดหนุนกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่องค์กร จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการน้ำมันเขียวเพื่อสุขภาพ สร้างรายได้ สู้ภัยโควิด-19 เป็นเงิน 25,400.- บาท โครงการการทำน้ำพริกและผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน เป็นเงิน 31,285.- บาท และโครงการนวดแผนไทยใส่ใจคุณภาพ เป็นเงิน 32,700.-บาท รวมทั้งสิ้น 89,385.-บาท ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]