ทีมสหวิชาชีพร่วมสัมภาษณ์คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากุล่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร และนางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ ศปคม.สฎ ร่วมกับอัยการจังหวัดไชยา สถานีตำรวจภูธรท่าฉาง สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปกครองอำเภอท่าฉาง ร่วมสัมภาษณ์คัดแยกผู้ซึ่งอาจตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เพศชาย สัญชาติเมียนมาร์ จำนวน 2 ราย ณ สถานีตำรวจภูธรท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี ทีมสหวิชาชีพพิจารณาเห็นชอบร่วมกันว่า ไม่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และไม่เป็นผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ซึ่งปรากฏความผิดฐานเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ทั้งนี้จะดำเนินการตามกฎหมายและผลักดันกลับภูมิลำเนาต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]