นำส่งคนพิการ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และรางสาวจันทิมา ยวงเจริญ นักสังคมสงเคราะห์ รับตัวคนพิการประเภทที่ 5 (พิการทางสติปัญญา) จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำส่งคนพิการ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการจังหวัดราชบุรี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]