นำส่งผู้สงอายุเข้ารับบริการในสถานสงเคราะห์คนชรา

วันที่ 9-12 ตุลาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายภูธิป พรหมปาน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม และนางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นำส่งผู้สูงอายุเข้ารับบริการในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้การคุ้มครองสวัสดิภาพผู้สูงอายุและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่พักอาศัยและไม่มีผู้อุปการะดูแล


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]