นิเทศติดตามและประเมินผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรแบบบูรณาการที่ยั่งยืนขององค์กรคนหูหนวก ระดับจังหวัด ประจำปี 256

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่องแนวทางการสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรคนพิการ พร้อมทั้งมอบหมายให้นางสาววาสินี โพธิ์เพชร นิติกร ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นิเทศติดตามและประเมินผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรแบบบูรณาการที่ยั่งยืนขององค์กรคนหูหนวก ระดับจังหวัด ประจำปี 2566 ณ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]