นิเทศติดตามและประเมินผลโครงการฝึกอาชีพนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น รุ่นที่ 2

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาววาสิณี โพธิ์เพชร ตำแหน่งนิติกร ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่นิเทศติดตามและประเมินผลโครงการฝึกอาชีพน่วดฝ้าเท้าเพื่อสุขภาพ หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น 80 ชั่วโมง รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-16 มิถุนายน 2566 ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคใต้ตอนบน อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้พิการทางสายตาจาก 14 จังหวัดภาคใต้ รวม 7 คน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]