ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรเป็น “๑ คนดี มีจริยธรรม ๑ หน่วยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕”


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]