ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรื่อง การรับสมัครเด็กและเยาวชน เข้าร่วมรับการฝึกทักษะชีวิตและปฏิบัติงานตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านอาชีพ เพื่อการพัฒนาคนและสังคมอย่างมีคุณค่า กิจกรรมเรียนรู้อาชีพทางเลือกเพื่อเสริมรายได้ ครัวเรือนเปราะบาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]