ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “พม.โปร่งใส ร่วมใจต่อต้านการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวง กล่าวประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “พม.โปร่งใส ร่วมใจต่อต้านการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และแสดงนโยบายในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งนายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมรับชมและกล่าวประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต ณ บริเวณลานหน้าพระประชาบดี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]