ประกาศ บุคคลสูญหาย (นางสาวนิชชา เปรมัษเฐียร)

ด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์ประกาศสืบหาบุคคลสูญหาย รายนางสาวนิชชา เปรมัษเฐียร รายละเอียด ดังนี้

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับแจ้งจากญาตินางสาวนิชชา เปรมัษเฐียร อายุ 38 ปี อยู่บ้านเลขที่ 371/1 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้หายออกจากบ้านตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ก่อนหายออกจากบ้านได้มีปากเสียงกัน หลังจากนั้นไม่สามารถติดต่อได้อีกเลย เมื้อค้นข้อมูลจากทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน พบว่า มีชื่ออยู่บ้านเลขที่ 2544/193 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร แต่ไม่สามารถติดต่อได้ มารดาเกรงว่าจะได้รับอันตรายและอาจถูกล่อลวงไปในทางที่เสียหายหรือตกเป็นผู้เสียหายของกระบวนการค้ามนุษย์ ทั้งนี้ หากท่านมีข้อมูลหรือเบาะแสของผู้สูญหาย กรุณาแจ้งไปยังนางจิณห์นิภา เปรมัษเฐียร (มารดา) หมายเลขโทรศัพท์ 065 521 3116 หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช หมายเลขโทรศัพท์ 0 7535 6165 ในวันเวลาราชการ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]