ประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ Knowledge Management ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร

เรื่อง แนวทางการจัดเก็บข้อมูลสมุดพกครอบครัว ของครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]