ประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ Knowledge Management ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา

เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]