ประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ของ สนง.พมจ.ปัตตานี

หัวข้อ : ขั้นตอนกระบวนการให้ความช่วยเหลือผ่านช่องทาง Line Official Account พม.ปัตตานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]