ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ภายใต้เนวคิด “R-E-S-P-E-C-T สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม”

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ภายใต้เนวคิด “R-E-S-P-E-C-T สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม” ซึ่งเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คนในสังคมตระหนักรู้ รับรู้สาเหตุ/ปัจจัย และแนวทางการเฝ้าระวัง ข้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว การส่งเสริมให้คนในสังคมยอมรับเละกล้าเผชิญกับปัญหา รวมทั้งส่งเสริมบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วม/รับผิดชอบและเป็นพลังในการยุติปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะครู อาจารย์ นักเรียน รวมจำนวน 150 คน ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]