ประชาสัมพันธ์ประกาศ นโยบาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลของกระทรวงการพัฒนาังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]