ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการแข่งขัน Hackathon ในประเด็นการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเปราะบางในสังกัดเมืองในยุคระบาดของโรค COVID-19


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]