ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเพิ่มเพื่อน (Add Friends) ในระบบ Line Official Account : ESS Help Me

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม (Emergency Social Service : ESS Thailand หรือ ESS Help Me) “ ปักหมุด หยุดเหตุ” เพื่อสร้างการรับรู้และการเข้าถึงช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม แก่กลุ่มนักเรียนโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จำนวน 100 คน ที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านอาชีพ เพื่อพัฒนาคนและสังคมอย่างมีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมหลักที่ 3 เรียนรู้อาชีพทางเลือกเพื่อเสริมรายได้ครัวเรือนเปราะบาง


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]