ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเพิ่มเพื่อน (Add friends) ในระบบ Line official Account : ESS Help Me

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและวิซาการ ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม (EMERGENCY SOCIAL SERVICES : ESS THAILAND หรือ ESS HELP ME) “ปักหมุด หยุดเหตุ” เพื่อสร้างการรับรู้ และการเข้าถึงช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม แก่แกนนำอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]