ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสนง.พมจ.ลำปาง

รื่อง การควบคุมภายในการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 และกระบวนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]