ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสนง.พมจ.พระนครศรีอยุธยา

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง เทคนิคการสัมภาษณ์และการเขียนรายงานการเยี่ยมบ้าน ในการลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง เทคนิคการเขียนข่าวและจัดทำภาพข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]