ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสนง.พมจ.ลพบุรี

เรื่อง การให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตามภารกิจ ของ พม.


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]