ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสนง.พมจ.ปัตตานี

เรื่อง กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]