ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสนง.พมจ.สระบุรี

เรื่อง คู่มือการจัดประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting มาเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดประชุมออนไลน์


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]