ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสนง.พมจ.พะเยา

เรื่อง การจัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flowchart) การพัฒนาการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบดิจิทัล


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]