ประชุมกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนรสุราษฎร์ธานี วางแผนและพิจารณาการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ว่างงาน และกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVD – 19) ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายประเสริฐ บุญประสพ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]