ประชุมกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
เงินอุดหนุน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ให้แก่กลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรี เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน เป็นงิน 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]