ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางประภาพรรณ เกตุแก้ว นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยเพื่อติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ ผ่านระบบ Zoom cloud meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ ดำเนินงานและผลการดำเนินงานร่วมกัน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]