ประชุมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 14 กันยายน 2564 นายสาโรจ กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีหน่วยงานราชการ ผู้นำศาสนา ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคม ในการนี้ นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฏธานี ได้มอบหมายให้ นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม ร่วมการประชุมตังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]