ประชุมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

วันที่ 21 เมษายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานการประชุมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ทบทวนเป้าหมายการดำเนินการครัวเรือนกลุ่มเปราะบางในระบบ TPMAP และทำความเข้าใจแนวปฏิบัติงาน แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน หน่วยงาน พม. (One Home) จะปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) และการใช้งานระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (TPMAP-Logbook)


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]