ประชุมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564

 วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมี นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและสมควรได้รับรางวัลในด้านต่างๆ จำนวน 8 ด้านๆ ละ 1 รางวัล ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาคารหลังเก่า (ชั้น3)

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]