ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2566-2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ Webex Meeting

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาววลาลักษณ์ ตั้นช้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติ เข้าร่วมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2566-2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ Webex Meeting ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีนายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]