ประชุมการดำเนินงานการจัดทำสถานกรณ์ สภาพปัญหาระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและการจัดจ้างวิจัยโครงกรวิจัยเรื่องชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานการจัดทำสถานกรณ์ สภาพปัญหาระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและการจัดจ้างวิจัยโครงกรวิจัยเรื่องชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใด้โครงการวิจัย เรื่อง ชุดแผ่นงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Google Meet ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]