ประชุมการทดลองใช้ระบบต้นแบบ (Prototype)
การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ZOOM)

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด นางสาวอรอนงค์ บริบูรณ์ นักศึกษาฝึกงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดือน พร้อมด้วยผู้ดูแลคนพิการและคนพิการ เข้าร่วมการทดลองใช้ระบบต้นแบบ (Prototype) การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ และตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) เพื่อจัดทำระบบตันแบบ (Prototype) ในการรับคำขอหรือให้บริการในรูปแบบดิจิทัลในรูปแบบ(Web Service ) จำนวน 20 งานบริการ ซึ่งมีงานบริการ การปรับสภาพแวดล้อมฯเป็นหนึ่งในงานบริการดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อสำรวจความพึงพอใจ ปัญหาและอุปสรรค ความต้องการของผู้รับบริการของระบบต้นแบบที่มีความเกี่ยวข้องกับการปรับสภาพแวดล้อมฯ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ชั้น 2


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]