ประชุมการนำเสนอผลการติดตามและประเมินโครงการที่ได้การสนับสนุนจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 28 กันยายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดย นายสุชาติ แสงพรม พัฒนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นายคุณากรณ์ แก้วประดิษฐ์ นักพัฒนาสังคม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมการประชุมการนำเสนอผลการติดตามและประเมินโครงการที่ได้การสนับสนุนจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมี ผศ.ดร. ทอแสงรัศมี ถะแก้ว อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาขั้นพื้นฐานวิทยาลัยวิจัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเป็นผู้ดำเนินโครงการ ผ่านระบบ Zoom Meeting


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]